top of page
Vedtægter for Tønderhus Fond

Her kan du læse vedtægter for Tønderhus Fond. Du kan også downloade de originale vedtægter i pdf. 

§ 1

 

Fondens navn er Tønderhus Fond. Fondens hjemsted er Tønder Kommune.

 

§ 2

 

Fondens formål er at anvende fondens årlige overskud til støtte af dansk kulturelt arbejde i Tønder og omegn - fortrinsvis til støtte af teater-, musik- og foredragsformål.

 

§ 3

 

Fondens aktiver og passiver udgjorde ved oprettelsen den 17. november 1975:

 

" Pantebrev med sikkerhed i ejendommen matr.nre. 1757, 1756, 1749, 3079, 1764 og 1412 af Tønder stort kr. 1.062.000,00, der afskrives med en fast årlig ydelse p.a. 10 % af hovedstolen, heraf 7 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld som renter.

 

Fondens indestående pr. 28. november 1975 i Sydbank A/S p.a. konto nr. 201435-2 kr. 68.408,39 og i samme bank konto nr. 601336-8 pr. 28. november 1975 kr. 11.161,39.

 

Fondens gæld til statskassen er sikret ved gældsbrev p.a. kr. 403.000,00, der amortiseres med en fast halv­ årlig ydelse p.a. kr. 25.000,00 og med en rente på 7 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld.

 

Yderligere har fonden et lån i Sydbank A/S, Tønder, der pr. 28. november 1975 var på kr. 85.000,00.

Ydermere har fonden en gæld til Sønderjysk Skole­ Forening, Høgsbro, på kr. 45.000,00 der afvikles over 3 år med kr. 15.000,00 årlig, første gang den 1. januar 1977. Lånet er rentefrit."

 

Pr. 31. december 1993 udgør fondens egenkapital kr. 2.393.111,74.

 

§ 4

 

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

 

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen i det mindste holder 2 møder årligt og iøvrigt, når det er nødvendigt, ligesom formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede.

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed udslagsgivende.

 

Et bestyrelsesmedlem er forpligtet til at udtræde af bestyrelsen med udgangen af det kalenderår, hvor han fylder 70 år.

 

Der ydes intet vederlag til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden.

 

§ 5

 

Fondens regnskabet er kalenderåret.

 

 

§ 6

 

Fondens årsregnskab revideres af 2 af bestyrelsen udpegede revisorer.

bottom of page